Młodzieżowa Rada Miejska w Krzeszowicach

W ubiegłym roku do urzędu w Krzeszowicach został złożony projekt Młodzieżowej Rady Miejskiej przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Dziś wiemy, ze prawdopodobnie pierwsza kadencja ruszy w tym roku. Jest to pierwszy krok dla zmian dotyczących Młodzieży w Naszej Gminie.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, zwracają się z uprzejmą prośbą w imieniu całego stowarzyszenia jak i mieszkańców Gminy Krzeszowice, aby Państwo na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy poruszyli temat Młodzieżowej Rady Miejskiej.  Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Rada gminna na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej „charakter konsultacyjny”. Możliwość ta wpisana jest w działania podejmowane przez gminę na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Propozycja powołania Młodzieżowej Rady Gminy, wynika z założenia, że dobrze działające państwo, samorząd możliwe są jedynie wtedy, gdy obywatele są zainteresowani sprawami publicznymi. Uważamy, że systematyczna troska o sprawy publiczne, interesowanie się nimi oraz konsultowanie działań władz są gwarantem tego, iż decyzje podejmowane przez urzędników zgodne będą z oczekiwaniami ich adresatów, a przez to polityka na poziomie lokalnym będzie miała niezbędną legitymizację. Uważamy, że szczególnie ważne jest, by to właśnie młodzież włączyć do procesu konsultacji. Naszym zdaniem jednym i zarazem najbardziej skutecznym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi i systematyczne zaangażowanie ich w życie swojej społeczności jest powołanie, a następnie działalność Młodzieżowej Rady Gminy. Ukonstytuowanie młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań przez władze. Młodzieżowa Rada Miejska przyczyni się również do zwiększenia wiedzy na temat praktycznego funkcjonowania samorządu.

Podobne działają już w największych polskich miastach – Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Gdańsku. Młodzieżowa Rada Miejska miałaby być ciałem doradczym dla samorządu w sprawach dotyczących młodych mieszkańców gminy, co do dokładniejszych informacji jak ona będzie funkcjonować dowiemy się wkrótce.

Warto także poprzeć pomysł powstania Rady Seniorów.