W celu przełamania zastoju gospodarczego, braku perspektywicznego myślenia oraz poprawy życia mieszkańców należy wprowadzić działania prorozwojowe. Część z nich będzie możliwa do realizacji w krótkim okresie czasu, ich koszt nie musi być wysoki, zasadniczo zamkną się w okresie do 2 lat. Należą do nich zmiany w administracji , plany zagospodarowania przestrzennego, programy oszczędnościowe.

Część zadań strategicznych będzie wymagała okresu projektowania, zapewnienia źródła finansowania a na końcu fazy realizacji. To zadania takie jak tworzenie stref aktywności gospodarczych, projekty infrastrukturalne, produkty turystyczne o znaczeniu regionalnym. Dlatego uważam, że okres sprawowania funkcji w samorządzie na tym samym stanowisku powinien być ograniczony do 2 kadencji.

Administracja Gminna

– likwidacja zjawiska nepotyzmu w Urzędzie i podległych jednostkach
– wprowadzenie e-administracji w kontaktach z mieszkańcami
– dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu do nowych zadań
– poprawa efektywności w zarządzaniu inwestycjami

Ochrona środowiska ekologia, zdrowie

– regulacja cieków wodnych i potoków
– kontynuacja budowy kanalizacji
– przyjęcie planu modernizacji sieci wodociągowej
– promocja odnawialnych źródeł energii
– promocja zdrowego stylu życia i rozwój rolnictwa ekologicznego

Naprawa finansów gminnych – oszczędnie i efektywnie

– obniżenie wynagrodzenia burmistrza i wysokości diet radnych
– uzależnienie wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje kierownicze w Urzędzie od efektów pracy
– audyt spółki „Wodociągi i kanalizacja”, szybkie i skuteczne podłączanie gospodarstw domowych do sieci, obniżenie ceny ścieków
– modyfikacja zakresu zadań Straży Miejskiej
– pozyskanie dodatkowych dochodów z placu targowego
– likwidacja gazety Kurier Samorządowy

Edukacja, sport, rekreacja, czas wolny

– zwiększenie nakładów na remonty w szkołach
– budowa boisk typu „orlik” przy każdym zespole szkół
– rozbudowa ZPO w Woli Filipowskiej i wymiana nawierzchni w hali sportowej przy gimnazjum w Krzeszowicach
– poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
– poszerzenie oferty klubów sportowych o zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców
– reaktywacja świetlic wiejskich
– utworzenie „zielonego parku rozrywki”
– budowa ścieżek spacerowych, rowerowych oraz tras do NordicWalking
– wykorzystanie dawnych tradycji górniczych do wzbogacenia oferty turystyki weekendowej

Organizacje pozarządowe – partnerzy Gminy

– przekazywanie zadań i środków w szerszym zakresie
– utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Rozwój gospodarczy – Gmina przyjazna inwestorom

– uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i sołectw po przeprowadzonych konsultacjach obywatelskich do 1 roku
– działania na rzecz utworzenia stref aktywności gospodarczej
– współpraca z AGH przy zagospodarowaniu strefy „Miękinia”, z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców sołectwa i Gminy w tym budowa krytej pływalni
– współpraca z Izbą Gospodarczą i przedsiębiorcami, przyjęcie pakietu zachęt dla inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej
– poprawa standardów obsługi, punkt informacyjny dla przedsiębiorców
– rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie np. odnawialne źródła energii, produkcja i przetwarzanie zdrowej żywności, usługi finansowo księgowe

Uregulowanie roszczeń rodziny Potockich

– wypracowanie kompromisu i zawarcie porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania
– wykupienie parków miejskich oraz pałacyku Vauxhall

Infrastruktura

– modernizacja dróg powiatowych, sołeckich i osiedlowych
– poprawa bezpieczeństwa pieszych, budowa chodników
– budowa parkingu przy dworcu PKP i wprowadzenie systemu „parkuj i jedź”
– opracowanie koncepcji ograniczenia ruchu ciężkich samochodów w mieście Krzeszowice oraz etapowe wprowadzanie w życie

Włączenie społeczne

– budownictwo społeczne szansą na mieszkanie dla ludzi młodych
– wspieranie rodzin wielodzietnych
– spółdzielnie socjalne
– Gmina Krzeszowice przyjazna seniorom, rozwój „Srebrnej Gospodarki”

Rozwój strategiczny Gminy Krzeszowice

– opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2022
– przyjęcie programu wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020

Rozwój miasta Krzeszowice

Brak wizji spójnego rozwoju miasta u kolejnych włodarzy Gminy Krzeszowice przyczynił się do zastoju gospodarczego i marazmu typowego dla małych miejscowości, w których nic się nie dzieje. Potwierdzeniem braku rozwoju jest chociażby niezmieniająca się od wielu lat liczba mieszkańców, która po przyłączeniu Czatkowic i Żbika oscyluje wokół liczby 10 000. W tym czasie dobrze zarządzane i rozwijane sołectwa zanotowały co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost liczby mieszkańców.

Aktywna działalność organizacji społecznych i przedsiębiorców to za mało, żeby Krzeszowice uznać za miasto tętniące życiem. Sposobem na zmianę takiego stanu rzeczy jest prowadzenie wielokierunkowych działań przez samorząd wspólnie z mieszkańcami:

– przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta po rzetelnych konsultacjach obywatelskich
– promocja Krzeszowic jako miasteczka przyjaznego mieszkańcom, pełnego zieleni, z dobrym dojazdem do aglomeracji krakowskiej oraz śląskiej
– rozwój budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego oferującego lokale znacznie tańsze niż krakowski rynek nieruchomości
– poszerzenie zakresu działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej o kolejne podmioty wykorzystujące istniejące zasoby przyrodniczo-lecznicze

– opracować i wdrożyć projekt „Krzeszowice inteligentne miasteczko”, który zapewni:
– rozbudowę stref przyjaznych mieszkańcom, uspokojenie ruchu, odpoczynku
– realizację projektów „miękkich” przywracających miastu cechy dawnego miasteczka galicyjskiego, w którym chce się mieszkać i do którego chce się powracać
– promowanie miejscowych osobowości i autorytetów oraz miejsc z nimi związanych

– teatr oraz wakacyjne kino letnie na wolnym powietrzu
– parkowanie wewnątrz osiedli tylko dla mieszkańców
– utworzenie punktu informacji turystycznej
– parkowanie bezpłatne w dni wolne od pracy
– wprowadzić systemowe ulgi podatkowe dla otwierających działalność gastronomiczną, rekreacyjną, rozrywkową oraz prowadzących działalność usługową i rzemieślniczą
– dodatkowe środki na projekty wspólnie realizowane przez osiedla
– zreorganizować działalność Centrum Kultury i Sportu
– zmodernizować ul. Krakowską oraz Rondo im. Jana Pawła II
– zmodernizować sieć kanalizacji burzowej
– zmodernizować kompleks sportowy GKS „Świt”