Budowa masztów 5G na terenie Gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie budowy masztów 5G na terenie Gminy Krzeszowice.

Stan faktyczny:

Aktualnie prowadzone są przez operatora sieci komórkowej działania dotyczące budowy masztu 5G w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Tenczynku. Wielu mieszkańców zgłasza swoje zaniepokojenie i obawy związane z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na osoby, które zmuszone będą z będą przebywać w bezpośredniej bliskości nadajnika. Większość z nich jest zdania, że budowa takiego masztu nie powinna być zlokalizowana w bliskiej okolicy placówki oświatowej. Niezadowolenie spowodowało wybuch protestu Mieszkańców przeciwko lokalizacji stacji telefonii komórkowej w pobliżu szkoły podstawowej. Wzburzenie Mieszkańców potęguje niepotwierdzona informacja, że w budowę stacji telefonii komórkowej zaangażowana jest zawodowo osoba z najbliższej rodzina jednej z osób będącej członkiem Rady Miejskiej w Krzeszowicach.Taka informacja w przypadku jej potwierdzenia mogłoby rzucać cień na przejrzystość i transparentność działań Krzeszowickiego Samorządu, a także mogłaby sugerować nieformalne powiązania biznesowo – samorządowe.

Można zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się zasady zagospodarowania oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Jednocześnie budowa stacji bazowej – jako inwestycja celu publicznego, powinna być lokalizowana na podstawie planu miejscowego (art. 50 ust. 1 u.p.z.p.) Tak więc możliwość realizacji obiektów radiokomunikacyjnych w postaci stacji bazowych powinna wynikać wprost z zapisów planu miejscowego. Niezgodność z zapisami postanowień planu miejscowego powoduje wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę na podstawie art. 35 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 pr. bud.

Chciałbym ponadto zauważyć, że to Rada Gminy jest uprawniona do wprowadzenia ograniczeń na terenie objętym planem, kierując się wymogami ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury i krajobrazu. Plan miejscowy (uchwalony po wejściu w życie ustawy o wspieraniu) nie może wprowadzać zakazu lokalizowania urządzeń telekomunikacji, co wprost wynika z art. 46 ust. 1 tej ustawy, natomiast może wprowadzać pewne ograniczenia dotyczące czy to miejsca lokalizacji, czy rodzaju urządzenia, jego wysokości lub z uwagi na inne istotne dobra i wartości podlegające ochronie.

 

Pytania:

Mając na uwadze powyższena podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy plany zagospodarowania gminy Krzeszowice opracowane przez Pana Burmistrza zawierają ograniczenia dotyczące miejsca lokalizacji czy rodzaju urządzenia, jego wysokości lub z uwagi na inne istotne dobra i wartości podlegające ochronie? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to dlaczego nie wprowadzono takich zapisów regulujących stawianie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy z uwagi na ww.?

 

  1. Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu rozwiązania problemu lokalizacji stacji telefonii komórkowej zgodnie z wolą rzeszy mieszańców, którzy protestują przeciwko budowie masztu 5G niedaleko Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Tenczynku?

 

  1. Czy Pan Burmistrz wydał już decyzję środowiskową w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej niedaleko Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Tenczynku? Jeśli tak, to proszę o dołączenie kopii do odpowiedzi na interpelację.

 

Dla wszystkich jest oczywiste, że Samorząd nie może blokować rozwoju innowacyjnych technologii. Z drugiej jednak strony Samorząd nie powinien pozostawać obojętny na obawy zgłaszane przez Mieszkańców i powinien kierować realizowanie inwestycji w taki sposób, aby nie budziły one obaw, niepokojów czy protestów mieszkańców. W przedmiotowej sytuacji możliwe jest przecież rozwiązanie kompromisowe polegające na zmianie lokalizacji stawianej stacji telefonii komórkowej.

 

Przy okazji chciałbym zaapelować do Pana Burmistrza o podjęcie działań leżących w Pańskich kompetencjach, a mających na celu sprawdzenie, czy podczas procesu ubiegania się o pozwolenie i budowy masztu były zaangażowane osoby z najbliższych rodzin osób pełniących funkcje radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach, i czy mogło to mieć wpływ na kształt wydanych decyzji.

 

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższą interpelację.