Interpelacja dot. rozwiązania problemu pojawienia się dzików na terenach zurbanizowanych oraz w centrach sołectw, m.in. Tenczynka czy Nawojowej Góry

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z interpelacją dotyczącą rozwiązania problemu pojawienia się dzików na terenach zurbanizowanych oraz w centrach sołectw, m.in. Tenczynka czy Nawojowej Góry.

Obecna eksplozja populacyjna tych zwierząt stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców, którzy zgłaszają, że boją się wyjść rano do pracy, oraz obawiają się wysyłać dzieci do szkoły. Mam świadomość, że obecne rozproszone przepisy prawa w zakresie walki z tym zagrożeniem nie określają jasno obowiązków władz samorządowych, jednakże nie powinniśmy zostać obojętni na potrzeby mieszkańców.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby rozwiązać problem pojawiania się dzików na terenach zurbanizowanych oraz centrach sołectw, m.in. Tenczynka czy Nawojowej Góry?

 

  • Czy rozważał Pan wprowadzenie Programu działań profilaktycznych Gminy Krzeszowice wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane? Taki program mógłby zawierać zadania związane z zabezpieczeniem odpadów organicznych komunalnych w sposób chemiczny (poprzez spryskiwanie pojemników na odpady komunalne lub miejsca w ich pobliżu odpowiednimi środkami odstraszającymi), mechaniczny przy współpracy z spółdzielniami mieszkaniowymi i osiedlami (poprzez zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych ogrodzeniem), a także zabezpieczenie ogródków działkowych, sadów i terenów miejskich będących nieużytkami (zachęcanie właścicieli nieruchomości do stosowanie grodzeń uniemożliwiających przechodzenie dzików w miejsca stanowiące atrakcyjną bazę żerową) oraz jeszcze większe wsparcie dla kół łowieckich i działania edukacyjne.

 

Warto zauważyć, że działania opierające się na wzbogacaniu lub tworzeniu nowych baz żerowych i miejsc bytowania dla dzików, bez jednoczesnej likwidacji dostępu do pokarmu na terenach zurbanizowanych, nie przyniosą efektów, a wręcz mogą nasilić rozmnażanie się tych zwierząt.