Interpelacja w sprawie oceny Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie oceny Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022.

Stan faktyczny:

Programy Strategiczne są tworzone na kilka lat uwzględniając cele długoterminowe. Aby program i założenia strategiczne były skuteczne muszą być na bieżąco monitorowane. Tak właśnie powinno być w Programie Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022. W założeniach programu przyjmuje się ocenę ex-ante (ocenę przed rozpoczęciem programu), ocenę on-going (ocenę bieżącą), oraz ocenę ex-post (ocenę na zakończenie programu).  W moim odczuciu najważniejszą oceną Programu Rewitalizacji jest ocena bieżąca, ponieważ to ona określa efektywność stosowanych instrumentów i całego systemu wdrożenia. Dzięki ocenie bieżącej można zmodyfikować instrumenty, aby zrealizować założenia. W zasadach PRGK jest zapis Program podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice co najmniej jeden raz na 3 lata. Ocena sporządzona przez Burmistrza podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.” Przyjmując, że Program Rewitalizacji jest tworzony od 2015 roku, to ocenę bieżącą powinien Pan wykonać w 2018 (czyli połowie Programu), a następnie w 2022 ocenę ex-post. Obecnie nie została przeprowadzona ocena bieżąca. Wg mojej wiedzy została ona zaplanowana na 2021 rok (czyli rok przed zakończeniem programu) ze względu na przyjęcie przez Radę Miejską tego programu dopiero w 2017 roku.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy ocena bieżąca przeprowadzona w 2021 roku będzie dawała możliwość zmodyfikowania instrumentów tak, aby zrealizować założenia programu?
  • Czy słuszne jest przeprowadzanie teraz oceny bieżącej, mając na względzie, że w 2022 roku będzie przeprowadzona ocena ex-post?
  • Ile pieniędzy przeznacza na wykonanie analizy bieżącej, oraz ile będzie kosztować analiza ex-post przygotowana przez niezależnych ewalutorów?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższą interpelację.