Wniosek do projektu uchwały – Apelu Rady Miejskiej w Krzeszowicach do Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze Gminy Krzeszowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do projektu apelu otrzymanego w dniu 20 lutego 2020 oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, chciałbym zauważyć, co następuje:

Sejmik Województwa Małopolskiego w uchwale nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku (zwana dalej uchwałą Sejmiku) wprowadził ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. W szczególności dotyczy to kotłów, kominków i pieców.

Powyższa uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego stanowi, iż:

– od 1 stycznia 2023 roku nie można będzie eksploatować kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4  lub 5 normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatacja których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r.

– od 1 stycznia 2027 roku nie można będzie eksploatować kotłów na węgiel lub drewno spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r.

Uchwała Sejmiku nie wprowadza żadnych ograniczeń co do eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku. Mogą one zatem być użytkowane do końca swojej żywotności. Potwierdzenie tego można znaleźć na stronie z podstawowymi informacjami o Uchwale antysmogowej dla Małopolski Sejmiku Województwa Małopolskiego:

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/?fbclid=IwAR2OS1w8biq2qBDGYKis0UqOCwdEcAKUFC-Lz_XtBUZmb0hdXdjlpj5qquk

Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, że uchwała Sejmiku określa dwie daty graniczne, tj.

– 1 stycznia 2023, od kiedy muszą zostać wyłączone z eksploatacji wszystkie kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają norm dla klasy 3, 4 lub 5 normy PN-EN 303-5:2012,

– 1 stycznia 2027, od kiedy muszą zostać wyłączone z eksploatacji wszystkie kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają norm dla klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012.

Apel Rady ma na celu podjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego ograniczeń dalej idących, niż w uchwale Sejmiku. Jako radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach rozumiem intencje Pana Burmistrza oraz jego troskę o ochronę powietrza w gminie Krzeszowice. Jednakże chciałbym zwrócić uwagę, że wprowadzenie kolejnych restrykcyjnych ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, powinno  następować dopiero wtedy, kiedy wcześniejsze ograniczenia określone w uchwale Sejmiku z 2017 roku okażą się nieskuteczne lub niewystarczające. Przekonać się o tym będziemy mogli dopiero po wejściu w życie całości uchwały Semiku, to znaczy po 1 stycznia 2027 roku, choć okres po 1 stycznia 2023 (kiedy wejdzie w życie zakaz eksploatacji kotów nie spełniających norm dla klasy chociażby 3) da częściową odpowiedź na pytanie, czy uchwała Sejmiku przynosi zamierzony efekt.

Sam jako radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach zgadzam się z treścią apelu Rady. Sądzę jednak, że nie nastąpił jeszcze właściwy moment, by kierować go do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Uważam, że w chwili obecnej należy się skupić na zorganizowaniu szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do Mieszkańców gminy Krzeszowice, przypominającej o obowiązku dostosowania eksploatowanych kotłów do zapisów uchwały Sejmiku, realizowaniu programów dofinansowania wymiany kotłów na ekologiczne, przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji kotłów na terenie gminy oraz przygotowanie organizacyjne i sprzętowe odpowiednich służb w gminie do przeprowadzania kontroli w tych domach, w których będzie istniało uzasadnione podejrzenie eksploatowania kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających właściwych dla danego okresu czasu norm.

W związku z powyższym składam do Pana Burmistrza wniosek o poważne rozważenie wycofania projektu uchwały – apelu Rady z porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach zaplanowanej na dzień 27.02.2020 i złożenie go do Rady Miejskiej w Krzeszowicach dopiero po całkowitym wejściu w życie zapisów uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 i posiadaniu udokumentowanej wiedzy, że zapisy uchwały Sejmiku nie przyniosły zamierzonego efektu poprawy jakości powietrza na terenie gminy Krzeszowice.