Zapytanie dot. drogi o numerze 1597 w Czernej oraz zalanych i zniszczonych posesji

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Czernej zwracam się do Pana z zapytaniem dotyczącym drogi o numerze 1597 oraz zalanych i zniszczonych posesji przylegających do niej. Przy powyższej drodze mieszka około 17 mieszkańców. Część z nich jest już w podeszłym wieku.

Problemy mieszkańców zaczęły się kiedy na działce o numerze 1577 zostały zamontowane rury przepustowe zmieniające do tej pory dobrze funkcjonujące koryto wód opadowych z pól. Przez takie działanie ukształtowało się tymczasowe koryto rzeczne, w którym urządzone zostało wysypisko gruzu, szkła oraz odpadów. Obecnie opady powodują ogromną dewastacją drogi i działek przylegających do niej. Sytuacja zniszczeń w tym roku miała już miejsce co najmniej 5 razy. Warto zauważyć, że tak zdewastowana droga uniemożliwia służbom medycznym dotarcie do mieszkańców naszej gminy. Podczas wizji lokalnej, którą przeprowadziłem w dniu 28 sierpnia 2022 roku stwierdziłem, że faktem jest brak możliwości dojazdu od własnych posesji przez mieszkańców. Z rozmów przeprowadzonych
z mieszkańcami wynika, że droga ma własność prywatną i mieszkańcy regularnie po każdej ulewie starają się ją naprawić, jednakże sytuacja zmiany koryta wód opadowych prowadzi do tak częstych
i problematycznych zniszczeń drogi, że mieszkańcy samodzielnie nie są w stanie jej naprawiać.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy gmina Krzeszowice jest zainteresowana przejęciem powyższej drogi od mieszkańców w celu poprawy ich bezpieczeństwa?
  • Czy gmina była na wizji lokalnej przy drodze o numerze 1597 oraz działce 1577?
  • Jeśli tak, to czy gmina zauważyła jakieś nieprawidłowości? Oraz czy został sporządzony protokół z wizji lokalnej? Jeśli tak, proszę o dołączenie do odpowiedzi.

 

Mając świadomość, że to właśnie Pan Burmistrz powinien czuwać, aby nie dochodziło do naruszania postanowień art. 234 Ustawy Prawo Wodne wnioskuję o natychmiastowe podjęcie działań poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej, oraz z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji nakazać właścicielowi działki o numerze 1577 przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom wyrządzanym na drodze o numerze 1597 oraz sąsiadującym przy nich działkom.

Dodatkowo jeśli uzna Pan to za zasadne, wnioskuję o rozpoczęcie procedury przejęcia przez gminę drogi prywatnej o numerze 1597 (podczas rozmów z mieszkańcami stwierdzili, że byliby zainteresowani przekazaniem drogi do zasobu gminy).

Jako załącznik przekazuje zdjęcia drogi potwierdzające nieprzejezdność drogi dla służb medycznych
w celu udzielenia pomocy mieszkańcom z przyczyn opisanych powyżej.