Celem ankiety jest zobrazowanie potrzeb mieszkańców gminy Krzeszowice. Określenie kierunku rozwoju dla samorządu spójnego z oczekiwaniem społecznym, ale także wskazanie barier i braków w określonych segmentach funkcjonowania gminy Krzeszowice.

Ankieta jest anonimowa, zebrane odpowiedzi zostaną zebrane i przeanalizowane, a następnie przedstawione w specjalnym raporcie dedykowanym dla mieszkańców i decydentów chcących kreować politykę rozwoju gminy w oparciu o potrzeby mieszkańców.

Ankieta składa się z części wprowadzającej, części głównej i podsumowania. Obejmuje tematykę administracji, bezpieczeństwa, mieszkalnictwa, kultury, edukacji, ochrony środowiska, integracji społecznej, sportu, transportu, turystyki oraz zdrowia. Wypełnienie całej ankiety zajmuje dosłownie kilka minut. Nie bądź obojętny na przyszłość naszej miejscowości! Zachęcamy do wypełniania ankiety zgodnie z Państwa poglądami.

1. Proszę o określenie Pana/Pani płci
2. Proszę o określenie przedziału wieku w którym się Pan/Pani znajduje
3. Proszę o określenie miejscowości w której Pan/Pani mieszka
4. Jak długo mieszka Pan/Pani w miejscowości miejscowość
5. Proszę o określenie swojej sytuacji zawodowej
6. Gdzie Pan/Pani pracuję/prowadzi działalność gospodarczą?
7. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat warunków życia na terenie miejscowości miejscowość?
8. Czy kiedykolwiek załatwiał/a Pan/Pani sprawę w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach? Np. opłata podatków, odebranie zaświadczenia, załatwianie spraw urzędowych etc.
9. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat obsługi mieszkańca w Urzędzie lub jednostkach organizacyjnych?
10. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat jakości świadczonych usług przez pracowników Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice?
11. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat dostępności infrastruktury w budynkach użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością?
12. Czy Pani/Pana zdaniem ilość spraw, które można załatwić w formie elektronicznej w gminie Krzeszowice jest wystarczająca?
13. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat polityki podatkowej w gminie Krzeszowice (dot. podatku od wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, podatku transportowego, oraz rolnego)?
14. Czy uważa Pan/Pani, że w gminie Krzeszowice jest wystarczająco dużo mieszkań dla osób np. młodych chcących zostać tu na stałe?
15. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat stanu rynku nieruchomości w Gminie Krzeszowice?
16. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat stanu ilości mieszkań komunalnych w Gminie Krzeszowice?
17. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności straży miejskiej w Gminie Krzeszowice?
18. Według Pani/Pana na jakim najważniejszym działaniu straż miejska powinna skupić swoją uwagę? wybierz maksymalnie trzy odpowiedzi
19. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności policji w Gminie Krzeszowice?
20. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w miejscowości miejscowość?
21. Czy Pani/Pana zdaniem w miejscowości miejscowość infrastruktura drogowa jest w dobrym stanie technicznym?
22. Czy Pani/Pana zdaniem w miejscowości miejscowość jest wystarczająca liczba chodników?
23. Czy Pani/Pana zdaniem w miejscowości miejscowość drogi są właściwie oznakowane (w tym przejścia dla pieszych)?
24. Czy Pani/Pana zdaniem drogi publiczne w miejscowości miejscowość są bezpieczne?
25. Czy Pani/Pana zdaniem chodniki i drogi publiczne w miejscowości miejscowość są utrzymywane we właściwy sposób (zimowe odśnieżanie, łatanie dziur, remonty, odnawianie oznakowania pionowego i poziomego)?
26. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat oświetlenia ulicznego w miejscowości miejscowość?
27. Jak Pani/Pan ocenia wpływ monitoringu w miejscowości miejscowość na poprawę bezpieczeństwa?
28. Jak ocenia Pan/Pani działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Krzeszowice?
29. Czy słyszała Pan/Pani o jakiejś organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy Krzeszowice?
30. Czy korzysta Pan/Pani z oferty sportowej klubu sportowego w miejscowości miejscowość?
31. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat prowadzonych konsultacji społecznych przy ważnych decyzjach podejmowanych przez gminę Krzeszowice?
32. Czy Pani/Pana zdaniem strona internetowa gminy Krzeszowice jest dla mieszkańców czytelna i przejrzysta?
33. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat prowadzonego przez gminę fanpage na facebook?
34. Czy widzi Pan/Pani potrzebę utworzenia aplikacji na smartfona, w której mieszkańcy w jednym miejscu będą mieć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące usług publicznych?
35. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Gminie Krzeszowice?
36. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzeszowice?
37. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności Biblioteki głównej wraz z filiami na sołectwach w Gminie Krzeszowice?
38. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach?
39. Czy czyta Pan/Pani bezpłatny magazyn Krzeszowicki?
40. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych w gminie Krzeszowice?
41. Jak ocenia Pan/Pani dostępność żłobków na terenie gminy Krzeszowice?
42. Jak ocenia Pan/Pani dostępność przedszkoli na terenie gminy Krzeszowice?
43. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności przedszkoli w gminie Krzeszowice?
44. Czy Pani/Pana dzieci korzystają z oferty edukacyjnej w gminie Krzeszowice?
45. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat oferty edukacyjnej gminy Krzeszowice?
46. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat jakości powietrza w miejscowości miejscowość?
47. Czy Pani/Pana zdaniem gmina Krzeszowice prowadzi skuteczną edukacje ekologiczną?
48. Jak ocenia Pan/Pani jakość wody w miejscowości miejscowość?
49. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat obszarów zielonych w centrum Krzeszowic?
50. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat obecnie przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
51. Jak ocenia Pan/Pani tempo rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Krzeszowice?
52. Jak ocenia Pan/Pani inwestycje wykonane w miejscowości miejscowość?
53. Czy w miejscowości miejscowość potrzebne są jakieś remonty, przebudowy lub interwencje?
54. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach?
55. Czy znane są Panu/Pani informacje na temat możliwości włączenia się w wolontariat w gminie Krzeszowice?
56. Czy według Pani/Pana łatwo jest znaleźć ciekawą pracę w gminie Krzeszowice?
57. Czy korzysta Pan/Pani z cotygodniowych poniedziałkowych targów w Krzeszowicach?
58. Czy według Pani/Pana lokalni przedsiębiorcy otrzymują wystarczające wsparcie od samorządu gminnego?
59. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini?
60. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat dostępności infrastruktury sportowej m.in. boiska dla mieszkańców w miejscowości miejscowość?
61. Czy korzysta Pani/Pan z oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców (orliki, lodowisko itd.) przygotowanej przez gminę Krzeszowice?
62. Czy według Pani/Pana w miejscowości miejscowość powinny powstać nowe trasy rowerowe?
63. Czy przemieszcza się Pan/Pani po gminie Krzeszowice publicznym transportem zbiorowym?
64. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzeszowice?
65. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat infrastruktury rowerowej w miejscowości miejscowość?
66. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat dostępności parkingów w centrum Krzeszowic?
67. Jak ocenia Pan/Pani skomunikowanie gminy Krzeszowice z Krakowem?
68. Jak ocenia Pan/Pani skomunikowanie gminy Krzeszowice z aglomeracją śląską?
69. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat rozwoju turystyki w gminie Krzeszowice?
70. Czy uważa Pan/Pani, że znajdujące się na obszarze gminy Krzeszowice atrakcje turystyczne są właściwie promowane?
71. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat działalności Krzeszowickiego Centrum Zdrowia i jego filii na sołectwach?
72. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat dostępności lekarzy specjalistów w gminie Krzeszowice?
73. Czy według Pani/Pana Gmina Krzeszowice powinna starać się o uzyskanie statusu uzdrowiska mając na uwadze tak korzyści, jak i ograniczenia dla mieszkańców z tego wynikajace?
Wróć Dalej Zakończ

Dziękujemy za wypełnienie ankiety, w ten sposób znacząco przyczynisz się do rozwoju naszej miejscowości.